Deklaracja Dostępności

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zozpiaseczno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać z:

 • Standardowe skróty klawiaturowe,
 • Tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • Nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki PDF, DOC itp. –  są ograniczane do minimum – redaktorzy starają się zamieszczać treść bezpośrednio w serwisie,
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”,
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik “lang”,

Zgodność ze standardami

 • HTML 5

Data sporządzenia: 2020-11-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Monika Łukasiak, iod@zozpiaseczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 781 600 741 lub za pomocą formularza kontaktowego w zakładce menu głównego – “kontakt” – Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800676676
www.rpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno

 

 • Do budynku prowadzą dwa wejście od strony ul. Fabrycznej
 • Na terenie zewnętrznym obiektu nie ma oznaczeń ciągów żebrowanych i gruzowanych dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Wejście główne posiada podjazd
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście  jest zabezpieczone barierkami.
 • W pobliżu wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu,
 • Budynek posiada windę z dostępem każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wprost po wejściu do budynku

 

Przychodnia Rejonowa nr 2 w Gołkowie ul. Skrzetuskiego 17, 05-502 Piaseczno

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Skrzetuskiego
 • Na terenie zewnętrznym obiektu nie ma oznaczeń ciągów żebrowanych i gruzowanych dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Wejście główne posiada podjazd
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście  jest zabezpieczone barierkami.
 • W pobliżu wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu,
 • Budynek nie posiada windy z dostępem każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zalesiu Górnym ul. Złotej Jesieni 1, 05-540 Zalesie Górne

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Złotej Jesieni
 • Na terenie zewnętrznym obiektu nie ma oznaczeń ciągów żebrowanych i gruzowanych dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Wejście główne posiada podjazd
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście  jest zabezpieczone barierkami.
 • W pobliżu wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu,
 • Budynek nie posiada windy z dostępem każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie po wejściu do budynku

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Głoskowie ul. Górna 20, 05-503 Głosków

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Górnej
 • Na terenie zewnętrznym obiektu nie ma oznaczeń ciągów żebrowanych i gruzowanych dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Wejście główne posiada windę dla niepełnosprawnych
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście  jest zabezpieczone barierkami.
 • W pobliżu wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu,
 • Budynek nie posiada windy z dostępem każdej kondygnacji.
 • Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Złotokłosie ul. Runowska 31, 05-504 Złotokłos

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Runowskiej
 • Na terenie zewnętrznym obiektu nie ma oznaczeń ciągów żebrowanych i gruzowanych dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Wejście główne posiada podjazd
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście  jest zabezpieczone barierkami.
 • W pobliżu wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu,
 • Budynek nie posiada windy z dostępem każdej kondygnacji.
 • Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: